top of page

 

As-salaamo alaika yaa waaritha Aadam-a-sifwatillah

 

As-salaamo alaika yaa waaritha Noohin nabiyillah

 

As-salaamo alaika yaa waaritha Ibrahim-a-khaleelillah

 

As-salaamo alaika yaa waaritha Moosa kaleemillah

 

As-salaamo alaika yaa waaritha Iss-a-roohillah

 

As-salaamo alaika yaa waaritha Mohammadin Habeebillah

 

As-salaamo alaika yaa waaritha Ameeril Mo'meneen-a-waleeyillah

 

As-salaamo alaika yabna Mohammad-e-nil Mustafa

 

As-salaamo alaika yabna Ali-ye-nil Murtuza

 

As-salaamo alaika yabna Faat-e-mat-uz Zahra

 

As-salaamo alaika yabna Khatija-tul-Qubra

 

As-salaamo alaika yaa tharal-laahe wabna tharehi wal witral mautoor

 

Ash-hado annaka qad akamtas swalaata wa aataitaz zakaata wa amarta

bil maaruf wa nahaita anil munkar

 

Wa ata' tal-laaha wa Rasoolahoo hatta atakal yaqeen

 

Fa-la'nal-laaho ummatan qatalatka

 

Fa-la'nal-laaho ummatan zala mat ka

 

Wa la'nal-laaho ummatan same'at be zha-leka fara-zeyat beh

 

Yaa maulaaya yaa Abaa Abdillah

 

Ash-hado annaka kunta nooran fil ashlaabish shaam-e khate

 

wal ar-haamil motah'harate

 

lam tonaj-jiskal jaaheliyato be-anjaa sehaa

 

wa-lam tulbis ka min mud-laheem-maate theya behaa

 

Wa ash hado an-naka min duaaaaaa-e-mid-deen wa ar-kaanil mo'meneen

 

Wa ash hado an-nakal Imaamul bar-rut-taqi-yur-razi-yul-zaki-yul haadi-yul Mahdiyo

 

Wa ash-hado an-nal a'im-mate min wuldeka kalematut taqwa

 

wa a'laamul hoda

 

wal urwatul wusqaa

 

wal-hujjato alaa ahlid-duniyaa

 

wa ush hedul-laaha

 

wa malaaaaa-e-katahoo

 

wa ambeyaaaaaa-a-hoo

 

wa rosolahoo

 

Anni bekum mo'menun

 

wa be-eya-bekum mukenoon be sharaaye deeni

 

wa khawateem-e amali

 

wa qalbi le-qalbekum silmun

 

wa amri le amrekum

 

mut-tabe-un salwaatullahe alaikum

 

wa-alaa ar-waah-e-kum

 

wa alaa aj-saa-dekum

 

wa alaa aj-saa-mekum

 

wa alaa sha-he-dekum

 

wa alaa gaaaaaaa-e-bekum

 

wa alaa zaah-e-rekum

 

wa alaa baa-te-nekum.

 

 

Ziarat waqt-e-Rukhsat

bottom of page